Skip Navigation Links
Úvodná strana
Kontakt
Profil
Ukážka prác
Cenník
Projekty na ukážku

  Firma pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a vznikla ako dôsledok požiadavky trhu, vzh¾adom na nedostatok projektantov ústredného vykurovania so zameraním na podlahové nízkoteplotné vykurovania. Nastal boom v rozširovaní podlahové kúrenie a bol nedostatok projektantov, ktorý sa touto novinkou zaoberali. Zároveò však dochádzalo k aplikácii uvedeného systému a to sa bez riadnej projektovej dokumentácie nezaobišlo. Od zaèiatku pôsobnosti sa snažíme etablova ako spo¾ahlivý partner zaruèujúci vysokú odbornú úroveò a profesionalitu, èo je základným predpokladom spo¾ahlivosti vyprojektovaných diel.
  Predmetom našej èinnosti je vypracovávanie projektov Ústredného Vykurovania na územné rozhodnutie, stavebné povolenia ako aj realizáciu.

  V rámci projekènej èinnosti navrhujeme radiátory, podlahové vykurovanie (Universa, Pedotherm, Gabotherm), podlahové konvektory, rebríkové vykurovacie telesá, ako aj zateplenie podlahy vratnou vodou z radiátora. Máme oprávnenie na návrh kotolní do 50 kW pre jeden spotrebiè, takže nie je problém navrhnú kaskádu kotlov na požadovaný výkon cca.: 200-250 kW, ani prislúchajúce množstvo vetiev ÚK (radiátory, podlahové vykurovanie), vzduchotechnika, ohrev bazénu, príprava teplej úžitkovej vody..... Taktiež máme skúsenosti s návrhom splyòovacích kotlov a k nim prislúchajúcich akumulaèných nádob, ktoré sú pre zabezpeèenie správnej funkcie, komfortu a dokonca životnosti týchto zariadení nevyhnutné.

  Vieme zabezpeèi návrh komína v prípade potreby, i keï v dnešnej dobe navrhované kondenzaèné (Turbo) kotle si vystaèia s koncentrickými dymovodmi pre odvod spalín a prívod spa¾ovacieho vzduchu o fí 60/100 mm (80/125 mm), vyvedenými cez strechu do vonkajšieho priestoru, z ktorého je zabezpeèený aj prívod vzduchu. V prípade kaskád napojené na plastový dymovod o fí 130 mm pre odvod spalín, použite¾ný až pre štyri kotle o výkone 4 x 44,1 kW = 176,4 kW, s prívodom vzduchu z miestnosti osadenia avšak iba v prípade umiestnenia dymovodu vo vnútornom prostredí. Ak je vedený odvod spalín vodkajším prostredím treba použi na to certifikovaný komín a netreba zabúda ani na návrh jeho dimenzie a výšky. Projektujeme celú škálu objektov t.j. administratívne budovy, prevádzkové budovy, hotely, bytové komplexy i rodinné domy. Projekty ÚK spracovávame pre novostavby, taktiež rekonštrukcie ÚK ako aj napojenie prestavby, prístavby, nadstavby na jestvujúce ÚK. Pri návrhoch vychádzame z predstáv a požiadaviek investorov. Projektujeme na poèítaèovom pracovisku s programami na báze CAD, èo je zárukou tej najvyššej kvality a vysokej flexibility, èo nám umožòuje rýchlu a presnú prácu. Dôveru a spokojnos našich zákazníkov si získavame individuálnym prístupom ku každému z nich. Zároveò spolupracujeme s firmou DIOS s. r. o., Brnianska 6a, 901 01 Malacky, Tel: 034/772 46 97, 0903/429 322 - Milan Hurban,rozpoctymalacy@diossro.sk,www.diossro.sk, ktorá sa zaoberá predajom kotlov, zásobníkov vody a inštalaèného materiálu ako aj montážou ústredného vykurovania, podlahového vykurovania, vodovodou, kanalizácie, plynoinštalácie ako aj solárnych systémov.

  Dokumentácia ÚK obsahuje: - technickú správu s výpisom materiálu, návrhom èerpadiel, ex. nádoby.....
- výpoèet roènej spotreby tepla a roènej spotreby zemného plynu
- posúdenie budovy pod¾a STN 73 0540-1,2,3,4
- projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy pod¾a vyhlášky è. 625/2006 Z. z.
- schému zapojenia + rez kotlom – dymovodom
- pôdorysné výkresy jednotlivých poschodí
Copyright © 2008 - 2021. www.ustredne-kurenie.sk. Všetky práva vyhradené.